Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2004-03-02


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2004-03-02.

§ 1 Mötet öppnades av Essan.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till justeringsman valdes Karin.

§ 4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5 Post:
Distr. protokoll, vi har fått pengarna vi ansökt om från julfesterna.
Arrangör av patr. hajken 2005 sökes.
Naturbolaget har öppet för oss den 29/4 18.30-20.00 (20% off!)
Det nya stadsbidraget ger oss nästan en 50%-ig ökning!

§ 6 Rapporter:
Essan påminner om att medl.avg skall in snarast (240:-)
Essan påminner om revision av medlemsregistret den ¼, kolla igenom att det stämmer!
Uthyrningen sliter hårt på lokalen. Vi måste ta ett helhetsgrepp på
den verksamheten eftersom den ger ett bra tillskott till kassan.
Vi hjälps åt att spåna i lösningar tills nästa styrelsemöte. Minior 1, skall på hajk , en ny medlem.
Minior 2, har det bra, en ny medlem.
Junior, allt är lugnt och städat.
Ptr.scout, stadig uppslutning, hajkdax i helgen till Horsö.
Senior, det ser ut att ljusna på ledarsidan.

§ 7 Läger 2004:
30 prel. anmälda barn hittills, och 6-10 ledare.
Lägerbrev med uppgifter att göra till lägret finns ute.
Anmälningsavgiften på 200:- skall vara inne till den 10/3.

§ 8 Kårstämman.
Kallelse med föredragningslista kommer att finnas i scoutgården f.o.m.
vecka 12. Kallelse går även ut med e-post. Sören fixar detta.
§ 9 Övrigt:
Vi har fått 3500:- i bidrag av Lions till en copiator. Agneta har hittat en bra begagnad maskin som vi köper till ett pris av ca. 4400:-.
Agneta presenterade förslag på nya kårtröjor, vi tar hem på prov och
presenterar på kårstämman.


§ 11 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………