Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-03-18


Konstituerande styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-03-18.

§ 1 Mötet öppnades av Ulf Stenberg.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören Tagemark.

§ 4 Till justeringsman valdes Per Jonasson och Marie Hultenius.

§ 5 Till att teckna firma Falkens scoutkår fram till nästa kårstämma utsågs:

Ulf Stenberg, xxxxxx-xxxx
Else-Britt Wilhelmsson, xxxxxx-xxxx
Agneta Melkersson, xxxxxx-xxxx

Var och en upp till 25 000 kronor, belopp där utöver två (2) i förening.
Denna punkt förklarades som omedelbart justerad.

§ 6 Inga övriga frågor.

§ 7 Mötet avslutades.
Ordf :………………………………….. Sekr :……………………………….


Just :…………………………………… Just :………………………………..