Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-03-18


Protokoll för Falkens scoutkårs ordinarie
kårstämma 2010-03-18.

§ 1 Kårstämman öppnades av Ulf Stenberg, som hälsade alla hjärtligt välkomna.
§ 2 Till ordförande för stämman valdes Oskar Söderström.
§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Sören Tagemark.
§ 4 Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes John Wiede och Linnea Hagblom.
§ 6 Röstlängden justerades till 21 röstberättigade.
§ 7 Beslutades att kårstämman behörigen har sammankallats.
§ 8 Verksamhetsberättelsen föredrogs, rättades och lades till handlingarna.
§ 9 Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.
§ 10 Bokslutet fastställdes samt kårstyrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§ 11 Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2011 beslutades till 300:-/termin. Alla medlemsavgiften faktureras av förbundet.
För medlemmar över 16 år gäller 150:-/termin. Denna avgift skall täcka egenavgiften till förbund och distrikt.
Styrelsen gavs mandat att, om väsentliga förändringar i medlemskostnader till distrikt och förbund inträffar, justera kårens medlemsavgifter fram till nästa kårstämma.
Lokalhyran vid extern uthyrning beslutades till 1200:-/dygn. Medlemmar betalar 300:-/dygn.
Kanothyran beslutades till 100:-/st./dygn. Max hyresavgift 500:-.
§ 12 Till kårordförande för verksamhetsåret 2010 valdes Ulf Stenberg. Till vice kårordförande för samma tid valdes Agneta Melkersson.
§ 13 a) Till övriga ledamöter i kårstyrelsen verksamhetsåret 2010 valdes:
Ansvariga avdelningsledare.
En seniorrepresentant, som utses av seniorlaget.
Else-Britt Wilhelmsson, kassör och medlemsregistrerare.
Sören Tagemark, sekreterare.
Ulf Stenberg, informationsansvarig.
b)
Till övriga funktionärer verksamhetsåret 2009 valdes:
Johanna Adolfsson, Kul.
Agneta Melkersson, scoutvaror ombud
Stugfogde och materialförvaltare, Sven Johansson och P-O Axelsson.
§ 14 Till revisorer valdes Anders Andre´ och Cristina Öberg.
Suppleanter Britta Ohlsson och Marie Hultenius.
§ 15 Till julfestkommitte´n valdes:
Else-Britt Wilhelmsson, Mats-Olof Larsson och Anne Sverkersson.
§ 16 Till valberedning valdes:
Per Jonasson, sammankallande.
Bernt Wiede.
Anne Sverkersson.
§ 17 Delegater och suppleanter till Distriktsstämman utses vid styrelsemötet efter kallelsens utskick.
§ 18 Motioner.
Inga motioner har inkommit.
§ 19 Övriga frågor:
§ 20 Mötet avslutades och ordförande tackade alla närvarande för visat intresse.

Ordf:……………………………. Sekr:……………………………..

Just:…………………………….. Just:……………………………