Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-01-12


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2011-01-12.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Essan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inget av vikt.

§ 7 Ekonomirapport:
Positivt resultat för 2010. Mer information kommer.
2011-års driftbidrag är utbetalat. Kommande stor utgift är fjärrvärmen.
Inget nytt om 2011-års utskick av medlemsavgifter.
Vi har nu ett kundnummer på kommunens centralförråd. Prislistan har ännu inte kommit till oss.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: start v. 3.
Upptäckarna: start v. 2. Scouten och studenten Lars är en jätteresurs!!!
Äventyrare: start v. 3.
Utmanare: inget uppehåll över julen…kör bara på.

§ 9 Camp in Camp 2011.
Uppstartsmötet blev bra. Nästa möte 30/1 i Bergkvara. Ansvariga grupper är klara. All dokumentation kommer att finnas länkad till vår hemsida.

§ 10 Ny uthyrningsrutin.
Städansvarig sköter även nyckelutlämning till hyresgästen. Sören gör i ordning ett skåp på kansliet för detta.

§ 11 Julfesten med Lions.
Mycket lyckad! Många scouter var närvarande så vi visade verkligen upp oss och hjälpte till med allt det praktiska. Lionsklubbarna uppmanade oss att söka bidrag från dom!


§ 12 Seniorlagets kassa.
Seniorerna vill redovisa sitt kassasaldo vid styrelsemötena. Detta kommer att ligga under punkten ”Ekonomirapport”.

§ 13 Övrigt:
Ny reviderad städlista är utskickad.
Fixardagar den 10/4 och 8/5.
Var och en läser på om den föreslagna nya organisationen ”Scouterna”
Halsdukstävlingen, skicka in bidrag!
Lokalavdelningar, förbered!

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 2/2-11 kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………