Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-02-02


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2011-02-02.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.
Vi tog en stund för att prata om den tråkiga händelse som drabbat kåren senaste veckan. Pers bortgång tog oss alla hårt. Ulf har varit i kontakt med Pers föräldrar och familj och skickat kårens hälsningar i denna svåra stund.
Den minnesstund som vi hastigt fick bjuda in till fick en total uppslutning av barn och föräldrar i den grupp som hade Per som ledare. I övrigt deltog ett flertal patrullscouter, seniorer och ledare samt vår präst som skall ha ett stort Tack för sin medverkan och kloka ord.
Kåren kommer att representeras på begravningen den 11/2 i Hossmo kyrka.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Förslag om kapitalplacering från vår bankman.

§ 7 Ekonomirapport:
35 000:- på kontot. Medlemsavgifter, aktivitetsbidrag och statligt bidrag på gång in. Räkningar som skall betalas i närtid på ca 7 500:-
Styrelsen beslutade att anta det förslag på kapitalplacering, fem olika SPAX-fonder, som inkommit. Essan verkställer detta.
Ingen redovisning av seniorkassan gjordes.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra, 16 barn.
Upptäckarna: Startar förhoppningsvis v. 6 med föräldrahjälp och omdisponering av ledarresurser. Föräldragruppen är mycket enig i att hjälpa till under våren för att få verksamheten att flyta.
Äventyrare: Bra, 7 barn.
Utmanare: Kör bara på, 15 ungdomar.
Majblommeförsäljningen kommer att genomföras som vanligt.

§ 9 Camp in Camp 2011.
Mötet i Bergkvara gick enligt plan. Anmälningar skall skickas ut snarast. Dokumentation finns länkat till vår hemsida.

§ 10 Per Jonasson.
Per uppmanade som en sista önska att i stället för blommor skulle penninggåvor skickas till Falkens scoutkår. Essan sammanställer en namnlista på givare som skickas till begravningsentreprenören innan den 11/2.
Styrelsen kommer vid ett senare tillfälle besluta om hur pengarna skall användas.

§ 11 Bidrag från Lions.
Uffe har skrivit en ansökan som vi skickar till klubbarna.

§ 12 Seniorlagets kassa.
Seniorerna vill redovisa sitt kassasaldo vid styrelsemötena. Detta kommer att ligga under punkten ”Ekonomirapport”.

§ 13 Övrigt:
Då Per var sammankallande i valberedningen övergår detta till Anne.
Marie fixar fika till nästa gång.

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 2/3-11 kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………