Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-03-02


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2011-03-02.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Essan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse inkommen post lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport:
38 000:- på kontot. Medlemsavgifter på gång in. Räkningar som skall betalas i närtid på ca 4800:-
SPAX-fonderna är placerade.
Redovisning av seniorkassan, 2833:-
Drygt 23 000:- har inkommit som gåvor efter Pers bortgång. Diskussion om inköp av kanot och tält.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra.
Upptäckarna: Har startat upp med föräldrahjälp
Äventyrare: Bra
Utmanare: Kör bara på.

§ 9 Camp in Camp 2011.
Mötet i Falken den 23/3. Vi fixar en enkel sallad.

§ 10 Kårstämma 17/3.
Inbjudan finns för utdelning. Essan fixar fika och Sören skriver ihop verksamhetsberättelsen.
Stämman kommer att inledas med en tyst minut för Pär.

§ 11 Bernt 50 år!
Kåren uppvaktad den 31/3.§ 12 Övrigt:
Fixardag behövs.

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 6/4-11 kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………