Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-04-06


Konstituerande styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2011-04-06.

§ 1 Mötet öppnades av Ulf Stenberg.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören Tagemark.

§ 4 Till justeringsman valdes Johanna Adolfsson och Marie Hultenius.

§ 5 Till att teckna firma Falkens scoutkår fram till nästa kårstämma utsågs:

Ulf Stenberg,
Else-Britt Wilhelmsson,
Iwe Lingström,

Var och en upp till 25 000 kronor, belopp där utöver två (2) i förening.
Denna punkt förklarades som omedelbart justerad.

§ 6 Inga övriga frågor.

§ 7 Mötet avslutades.
Ordf :………………………………….. Sekr :……………………………….


Just :…………………………………… Just :………………………………..