Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2012-03-28


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2012-03-28.
§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Kallelse till möte om Södra utmarken den 23/4 samt den 11/6.
Information om PPP-plats.

§ 7 Ekonomirapport:
Bg, ca 40 000:-. Dock 20 000:- ut inom 1 månad.
Hyror, medlemsavgifter och statligt bidrag på gång in.
Seniorsaldo, 300:-.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra, studiebesök på biblioteket.
Upptäckarna: Bra.
Äventyrare: Bra.
Utmanare: Bra, arrangemang av distriktshajk pågår.

Lokalbidragen är inskickade.
Ett antal uthyrningar bokade.
Majblommeförsäljningen sker på samma sätt som tidigare år.

§ 9 Årsmötet 19/4.
Kallelse finns för utdelning.
Sören tar fram aktuell föredragningslista och verksamhetsberättelse.
Essan fixar fika.

§ 10 Valboda 2012.
Kåren kommer troligen inte att deltaga. Ive ser en liten möjlighet och jobbar vidare på detta.


§ 11 Fångarna på Slottet 16/9 2012.
Slottet bokat, riddarna bokade samt första inbjudan ute.

§ 12 Övrigt:
DM i Moholmen, glöm ej anmälan!
Oskar vill komma prata om det nya programmet. Kan Sixten göra detta????
Fixardag den 22/4 10,00-15,00. Kåren bjuder på pizza.

§ 13 Mötet avslutas:
Nästa möte är årsmötet den 19/4-2012, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………