Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-02-06


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2013-02-06.
§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Kalmar Vatten, höjd avgift.

§ 7 Ekonomirapport:
Bg, bra saldo. Fjärrvärmeräkning på gång. Diverse bidrag och medlemsavgifter på väg in.
Beslut om att målning av vita partier på innergården samt runt fönstren skall genomföras.
Omplacering av diverse konton under våren.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Mycket bra närvaro!
Upptäckarna: Liten men trogen grupp.
Äventyrare: Bra.

Kolla av medlemsregisterna!
Skriv era lokavdelningsprotokoll och skicka till Essan.
Diverse uthyrningar bokade. Vi följer listan för ansvariga.
Majblomman som vanligt 2013 men med en prishöjning.

§ 9 Kårstämman 2013:
Inbjudan skickas ut i mitten av mars. Valberedningen startar sitt arbete.

§ 10 Föräldramöte 3 mars:
Johanna fixar en inbjudan och håller i programmet.

§ 11 Sommarlägret 2013.
Mycket dålig feedback på det utskick som Iwe gjort. Det lutar åt en enklare kårhajk och att vi satsar ordentligt 2014.
§ 12 Seniorrummet.
Verkar äntligen bli klart. Överblivet material och gamla möbler kastas.

§ 13 Övrigt:
Julfesten på 13:dagen gick alldeles utmärkt. Även uppföljningsmötet var positivt.
Kåren har 2 kontroller på vårens DM-tävling i Emmaboda. Vilka får vi besked om senare.
Falken har en plats i distriktets valberedning. Vi avvaktar besked om detta.


§ 11 Mötet avslutas:
Nästa möte 6/3-2013, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………