Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-04-11


Protokoll för Falkens scoutkårs ordinarie
kårstämma 2013-04-11.

§ 1 Kårstämman öppnades av Ulf Stenberg, som hälsade alla hjärtligt välkomna.
§ 2 Till ordförande för stämman valdes Daniel Ohlsson.
§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Sören Tagemark.
§ 4 Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ive Lingström och Leôn Pettersson.
§ 6 Röstlängden justerades till 14 röstberättigade.
§ 7 Beslutades att kårstämman behörigen har sammankallats.
§ 8 Verksamhetsberättelsen föredrogs, och lades till handlingarna.
§ 9 Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.
§ 10 Bokslutet fastställdes samt kårstyrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§ 11 Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013 beslutades till oförändrad.
För medlemmar över 16 år gäller 150:-/termin. Denna avgift skall täcka egenavgiften till förbund och distrikt.
Styrelsen gavs mandat att, om väsentliga förändringar i medlemskostnader till distrikt och förbund inträffar, justera kårens medlemsavgifter fram till nästa kårstämma.
Lokalhyran vid extern uthyrning beslutades till 1400:-/dygn. Medlemmar betalar 300:-/dygn.
Kanothyran beslutades till 100:-/st./dygn.
Styrelsen gavs mandat att, om väsentliga kostnadsförändringar inträffar, justera hyrorna fram till nästa kårstämma.
§ 12 Till kårordförande för verksamhetsåret 2013 valdes Johanna Adolfsson. Till vice kårordförande för samma tid valdes Ive Lingström.
§ 13 a) Till övriga ledamöter i kårstyrelsen verksamhetsåret 2013 valdes:
Ansvariga avdelningsledare.
En seniorrepresentant, som utses av seniorlaget.
Else-Britt Wilhelmsson, kassör och medlemsregistrerare.
Sören Tagemark, sekreterare.
Linda Petersson, ledamot.
Ulf Stenberg, ledamot.
b)
Till övriga funktionärer verksamhetsåret 2013 valdes:
Sixten Karlsson, Kul.
Linda Pettersson, scoutvaror ombud.
Ulf Stenberg, informationsansvarig.
Sixten Karlsson, stugfogde och materialförvaltare.
§ 14 Till revisorer valdes:
Anders Andre´ och Cristina Öberg.
§ 15 Till julfestkommittén valdes:
Else-Britt Wilhelmsson, Mats-Olof Larsson, Anne Sverkersson och Sixten Karlsson.

§ 16 Till valberedning valdes:
Anne Sverkersson, sammankallande samt Sixten Karlsson och Linda Petersson.
§ 17 Delegater och suppleanter till Distriktsstämman utses vid styrelsemötet efter kallelsens utskick.
§ 18 Motioner: Inga motioner har inkommit.
§ 19 Övriga frågor:
Stämman beslutade enligt nedan:
Tipps om handhygien skall sättas upp på toaletter och i köket. En klocka skall monteras i storstugan. Tidpunkt för vårstädning beslutas av styrelsen.
§ 20 Mötet avslutades och ordförande tackade alla närvarande för visat intresse.

Ordf:……………………………. Sekr:……………………………..

Just:…………………………….. Just:……………………………...