Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-04-11


Konstituerande styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2013-04-11.

§ 1 Mötet öppnades av Johanna Adolfsson.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören Tagemark.

§ 4 Till justeringsman valdes Anne Sverkersson och Sixten Karlsson.

§ 5 Till att teckna firma Falkens scoutkår fram till nästa kårstämma utsågs:

Johanna Adolfsson, 770127-XXXX
Else-Britt Wilhelmsson, 490928-XXXX
Iwe Lingström, 621002-XXXX

Var och en upp till 30 000 kronor, belopp där utöver två (2) i förening.
Denna punkt förklarades som omedelbart justerad.

§ 6 Inga övriga frågor.

§ 7 Mötet avslutades.
Ordf :………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:…………………………………… Just :………………………………..