Protokoll


Protokoll för Falkens Scoutkårs ordinarie kårstämma - 2003-04-15


Protokoll för Falkens scoutkårs ordinarie
kårstämma 2003-04-15


§ 1 Kårstämman öppnades av Essan, som hälsade alla hjärtligt välkomna.

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Essan.

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Sören.

§ 4 Föredragningslistan godkändes med tillägg av ärendet ”Scoutgården” som läggs in under §19

§ 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ingrid och Filip.

§ 6 Röstlängden justerades till 14 röstberättigade.

§ 7 Beslutades att kårstämman behörigen har sammankallats.

§ 8 Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9 Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Bokslutet fastställdes samt kårstyrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. Beslutet klubbades av Roland.

§ 11 Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2004.
Grundavgiften beslutades till 300:- Höstterminen för nya barn 150:-

För medlemmar över 16 år gäller självkostnadsavgift. Denna avgift skall täcka egenavgiften till förbund och distrikt och beslutas av styrelse.

Styrelsen informerade om innehållet punkten ”Scoutgården” § 19.

Lokalhyran vid uthyrning beslutades till 700:-/dygn för icke medlemmar, och 200:-/dygn för medlemmar. Styrelsen får i uppdrag att se över hyrorna m.a.p. eventuella investeringar för att öka intresset för uthyrning.

Kanothyran beslutades till 100:-/dygn.§ 12 Stämman beslutade att kåren skall ha en ledningsgrupp bestående av två ( 2 ) personer.

Johanna påtalade den akuta bristen av seniorledare.
Stämman gav i uppdrag till styrelsen att aktivt söka efter en seniorledare som snarast kan ta hand om vårt växande seniorlag.


§ 13 Till kårens ledningsgrupp valdes Else-Britt Wilhelmsson och Sören Tagemark


§ 14 Till övriga ledamöter i kårstyrelsen verksamhetsåret 2003 valdes:
Kassör: Joakim Svensson
Samt ansvariga avdelningsledare Johanna, Agneta, Essan, Sören samt en (1) seniorrepresentant som utses av seniorlaget.

Till övriga funktionärer valdes:
Agneta Melkersson
Jonas Larsson, ej tillfrågad.


§ 15 Till revisorer valdes Anders Andre´ och Cristina Öberg.


§ 16 Till julfestkommitte´n valdes
Else-Britt Wilhelmsson, Mats-Olof Larsson och Anne Sverkersson.


§ 17 Stämman gav styrelsen i uppdrag att föreslå en valberedning till gagn för kåren. Om detta inte kan uppfyllas görs valen under sittande stämma.

Styrelsen skall även genomföra en kampanj för att värva föräldrar till funktionärsuppgifter i kåren.

Kårens avdelningar skall inom sitt program aktivt arbeta för att hitta personer som vill arbeta i kårstyrelsen eller som funktionär.


§ 18 Delegater och suppleanter till Distriktsstämman utses vid styrelsemötet efter kallelsens utskick.


§ 19 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

Scoutgården.
Ett investeringsförslag angående utrustning för att kunna utveckla uthyrningen presenterades. Den totala kostnaden kommer att hamna på ca. 25.000:-, fördelat på, låssystem 5.000:-, vitvaror 10.000:-, köksutrustning 5.000:- och möbler 5.000:-.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att jobba vidare med förslaget och att investeringarna skall genomföras. Målet är att allt skall vara klart till höstterminen.


§ 20 Övriga frågor:
Ulf informerade om kårens ”nya” hemsida där även ledare efter utbildning kan få administratörsrättigheter.

Ulf kom även med ett förslag till Kårtidning och fick i uppdrag att vidareutveckla den iden.


§ 21 Mötet avslutades av Essan som tackade för visat intresse.

Ordf:……………………………. Sekr:……………………………..

Just:…………………………….. Just:………………………………