Protokoll


Protokoll för Falkens Scoutkårs ordinarie kårstämma - 2005-03-22


Protokoll för Falkens scoutkårs ordinarie
kårstämma 2005-03-22


§ 1 Kårstämman öppnades av Essan, som hälsade alla hjärtligt välkomna.
Alla deltagare presenterade sig kort.

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Karin Agestam.

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Sören Tagemark.

§ 4 Föredragningslistan godkändes med tillägg av ärendet ”Hemsida” som läggs in under § 20.

§ 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Christina Tyby och Anton Agestam.

§ 6 Röstlängden justerades till 24 röstberättigade. Yttranderätt till övriga deltagare.

§ 7 Beslutades att kårstämman behörigen har sammankallats.

§ 8 Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades, efter justering, till handlingarna.

§ 9 Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Bokslutet fastställdes samt kårstyrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

§ 11 Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2006 beslutades till 200:- per termin.
För medlemmar över 16 år gäller självkostnadsavgift. Denna avgift skall täcka egenavgiften till förbund och distrikt och beslutas av styrelsen.

Lokalhyran vid uthyrning beslutades till 1200:-/dygn, styrelsen får i uppdrag att se över hyresnivån efterhand som renoveringen fortskrider. Målet är en hyresnivå på 1500:-. Medlemmar betalar 300:-/dygn.

Kanothyran beslutades till 100:-/dygn.§ 12 Kårstyrelsens sammansättning. Punkten lämnades utan åtgärd.


§ 13 Till kårordförande valdes Bernt Wiede.
Till vice kårordförande valdes Agneta Melkersson.


§ 14 a)
Till övriga ledamöter i kårstyrelsen verksamhetsåret 2005 valdes:
Ansvariga avdelningsledare.
En seniorrepresentant, som utses av seniorlaget.
Else-Britt Wilhelmsson, kassör.
Sören Tagemark, sekreterare.
Ulf Stenberg, informationsansvarig.

b)
Till övriga funktionärer verksamhetsåret 2005 valdes:.
Carl-Johan Jarhall, stugfogde.
Christina Tyby, stugfogde.
Johanna Adolfsson, Kul.
Agneta Melkersson, scoutvaror.
Ulf Stenberg, medlemsreg.


§ 15 Till revisorer valdes Anders Andre´ och Cristina Öberg.
Suppleant Britta Ohlsson .


§ 16 Till julfestkommitte´n valdes:
Else-Britt Wilhelmsson, Mats-Olof Larsson och Anne Sverkersson.


§ 17 Till valberedning valdes:
Per Jonasson, sammankallande.
Carl-Johan Jarhall
Pierre Melkersson


§ 18 Delegater och suppleanter till Distriktsstämman utses vid styrelsemötet efter kallelsens utskick.


§ 19 Motioner.
Inga motioner har inkommit.


§ 20 Övriga frågor:
Kårstyrelsen fick i uppdrag att starta upp Falkens scoutkårs hemsida med ett långsiktigt tänkande så att den är till gagn för kårens alla medlemmar.

Stugfogden fick i uppdrag att montera lås på dörren till förrådet.
Kårstyrelsen har uppdraget, sedan 2004, att se över låssystemer i stort.

Kårstyrelsen fick i uppdrag att se över och ev. åtgärda golvet i storstugan som börjar bli nedslitet.

Kårstyrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att få ordning på utemiljön.

Carl-Johan, Pierre och Anna tog upp frågan om Bäverscouting i kårens regi.
Dom fick uppdraget att ta fram ett förslag om hur en sådan verksamhet skulle kunna bedrivas. Förslaget presenteras för styrelsen.


§ 21 Mötet avslutades av Karin som tackade för visat intresse.Ordf:……………………………. Sekr:……………………………..


Just:…………………………….. Just:………………………………