Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2003-01-27


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2003-01-27.

§1 Mötet öppnades av Essan.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till justeringsman valdes Bernt.

§4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§5 Post:
SSF-post med bl.a. stämmoprotokoll
Distriktspost med förfrågan om lägerfolk, scout-
almanackan och inbjudan till Trollhajken.
Projekt Framtiden startar upp, Sören tar kontakt om ev. jobb.
Frågeformulär från städfirman, Essan och Sören svarar.
Ett tack från Lions för vårt deltagande i årets Hcp-julfest.

§6 Rapporter:
Alla avdelningar har kommit igång.
Bernt: Patrullscouterna är ca. 20 st. och skall på hajk med Trekanten
7-8 feb.
Agneta: Miniorerna har satt full fart, 22 barn.
Essan: Miniorerna full fart.
Essan: Medlemslistorna måste revideras snarast. Inbetalningskort och följebrev om årsavgiften måste delas ut snarast. Avgiften för 2003 är 240:-. Passiv avgift är ca. 130:- (egenavgiften). Sista betalningsdag 28/2.
Sören: Uthyrningen går bra, stugan är populär.

§7 Läger 2003.
289 deltagare anmälda, varav 40 ledare. Nästa lägerpost kommer i slutet av feb. Vi måste reda ut vår eget ledardeltagande är till dess.

§8 Brandsyn.
Det blev 4 påpekande som måste rättas till. Sören ordnar detta till den
17 mars. Kostnad ca. 2000:-.

§9 Kårstämman.
Datum spikat till 27 mars kl. 19.30. Sören kallar.


§7 Övrigt.
Kopieringsmaskinen är dålig. Uffe ordnar till det.
Diskmaskinen skall skrotas. Stugfogden informeras om detta.
Instruktionskväll ”Tältresning” önskas av miniorledarna. Genomföres vid lämpligt tillfälle, Agneta kallar.
Kompletterande inköp till vårt klädförråd behövs. Agneta ordnar detta.
Märkestavla och kårinstruktioner är på gång. Agneta återkommer om detta.
Ledaraktivitet planeras. Bernt, Uffe och Anne kommer med förslag.
Nästa möte 19 feb. kl. 18.30.

§8 Mötet avslutas.


Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………