Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2005-09-15


Styrelsemöte med Falkens scoutkår på Varvsholmen.
2005-09-15.

§1 Mötet öppnades av Bernt.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till justeringsman valdes Essan och till sekreterare Uffe.

§4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§9 Falkens scoutsida
Uffe gick igenom Falkens hemsida med admindelen. Vi skall pusha för dokumentarkivet där. Uffe och Jonas får beröm för en bra hemsida

§5 Post
Grenledarträff 30/10
Rekryteringsdag 27/9
Rekryteringstävling – alla kårer lämnar in sina förslag senast 1 december –
kontaktperson Agneta

§6 Ekonomirapport
Essan redogjorde för det ekonomiska tillståndet. I slutet av september kommer det att finnas kvar 1259:-.
Elin och Martinas minnesfond är i dagsläget 42770:- + 250000:-. Pengarna skall på föräldrarnas önskemål användas för gruppresor inom Norden.

§7 Rapporter
Bäver: 9 st nya i söndags – mycket positivt – OK med ledare
Minior 1: ca 20 st - bra med ledare
Minior 2: 18-19 st – litedåligt med ledare – ska gå ut med en förfrågan till
föräldrarna om hjälp
Junior: 15 st – går bra än så länge
Partull: 7 st plus en ny tjej - funkar bra – beröm för bra program
Senior: städat skåp i materialrummet – bra gjort
Funktionärer: Essan ställde frågan om man kan avskriva vissa medlemmar
som inte varit aktiva på länge lite tidigare för att slippa betala in medlems-
avgiften för dem. Uffe och Essan kollar med resp. avdelningsledare lite längre
fram i höst.

§8 Läger 2006
Beslöt att försöka anordna ett kårläger till sommaren 2006.
Agneta informerade om att det kommer att hållas ett Världsjamboree i
Kristianstad år 2011.

§10 Juniordag på slottet
Genomförs till nästa höst – Agneta ansvarar – i övrigt bordläggs till nästa
möte

§11 Äventyrsklubben vill samarbeta med oss
Äventyrsklubben vill låna vårt tältförråd för sin egen utrustning mot att de städar
pannrummet så vi kan ha vår utrustning där.
Bernt skriver ett avtal med Dennis på äventyrsklubben om detta. Avtalet skall
gälla ett år.

§12 Projekt
Bernt och Per fixar det som är var av gårdsförrådets tak i helgen

§13 Ledar- och seniorsamling
Bordläggs till nästa möte

§14 Städning av scoutgården
Diskussion om hur städningen skall lösas under året. Diskussionen fortsätter.
Tills vidare ordnar vi detta från gång till gång

§15 Distriktsstämma
Bordläggs till nästa möte

§16 Älghornsjakten
Agneta samordnar ledarlaget och kollar med Sören om det är anmält

§17 Inköp av ihopfällbara bord
Bordläggs till nästa möte

§18 Övrigt
Seniorernas skyltar – vi tar upp detta på nästa möte med seniorerna
Per fixar nått kul ledaraktivitet till våren – det måste vara ganska varmt i
vattnet!!?, säger han

§19 Mötet avslutas.

Ordf: Bernt Wiede Sekr: Ulf Stenberg

Just: Else-Britt Wilhelmsson