Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2005-10-10


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2005-10-10.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.
Välkommen Anders André från Föreningssparbanken.

§ 2 Dagordningen godkändes med en smärre ändring.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Anne.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Handlingar till Distr. stämman.
Handlingar till Förbundsstämman.
Distriktspost.
Julförsäljning.
Ny ledarskapsbok. Beslut, vi köper 6 st.

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar 5891:-. Beräknade inkomster i medlemsavg 7000:-.
Beräknade kommande utgifter 1700:-.

§ 8 Rapporter:
Bäver, 10 barn och ledarproblem. Agneta pratar med föräldrarna.
Minior 1, 26 barn, fungerar bra.
Minior 2, 18 barn och ledarproblem. Uffe pratar med föräldrarna.
Junior, fungerar bra.
Patrull, 8 barn, fungerar bra med god uppslutning.
Senior, behöver en vuxen som hjälper dom att få lite struktur på sin
verksamhet. En skärpning hos var och en i seniorlaget kan behövas.

Funktionärer:
Medlemsregistrerare, Den 1/11 är det brytdatum för registret, det är
viktigt att alla som slutat är avförda!! Maila Uffe så att han kan rätta.
Uthyrning, viktigt att lokalen är tom 12.30 på söndagarna så att
Bävrarna har lokalen till sitt förfogande.
§ 9 Läger.
Ett kårläger kommer att arrangeras 2006. ( TROPIK 2006 )
Plats och tid bestäms senare.

§ 10 Gåvobrev från familjen Bierre.
Anders André presenterade olika förslag för förvaltning av den
penninggåva som kåren erhållit. Det är i huvudsak avkastningen
kapitalet, ca 340.000:-, som skall gå till kårens verksamhet.
Riktlinjerna för detta finns i ett separat gåvobrev.
Anders tar till nästa styrelsemöte fram 3 konkreta förslag för att
få största möjliga avkastning.


§ 11 Aktiviteter.
Uppskjutes till nästa möte.


§ 12 Ordning och reda.
Alla måste hjälpas åt att hålla ordning så att vi trivs i scoutgården
och kan ha en bra verksamhet.


§ 13 Städningen.
Ersättningsnivån för städningen måste fastställas. Bernt jobbar
vidare med detta.

§ 14 Seniorrummet.
Skyltarna måste bort, frågan tas upp på nästa möte.

§ 15 Bord.
Behovet av nya bord är akut, håll ögon och öron öppna så kanske vi
kan få tag i bättre begagnade.

§ 16 Stämmohandlingar.
Kårstyrelsen beslutade enligt följande:
Motion till distriktsstämman. Avslag.
Motion 1 till förbundsstämman. Bifall, följa förb. styrelsens förslag.
Motion 2 till förbundsstämman. Avslag, följa förb. styrelsens förslag.
Motion 3 till förbundsstämman. Avslag, följa förb. styrelsens förslag.
Motion 4 till förbundsstämman. Avslag, följa förb. styrelsens förslag.

Deltagare från kåren till distr. stämman efterlyses. Kontakta Bernt.


§ 17 Övrigt.
Ingen Julförsäljning i år.
5 par nycklar skall kopieras upp, Sören.
Julavslutningen är flyttad till tisdagen den 6/12.

§ 18 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………