Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-01-23


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-01-23.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes, § 9 och § 13 byter plats.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Pär.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Kallelse till ekonomistämman i Trekanten den15/2 kl. 19.00.
Diverse ekonomiska rapporter.
Kallelse till RUFS.
Distriktströjor finns att beställa, kontakta Agneta.

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. 2300:-.
Kommunalt bidrag är på gång in.
Föräldraföreningens bankbok är nu redovisad i kårens ekonomi.
Påminn om medlemsavgiften!!

§ 9 Läger.
Klumpudden vecka 30, tema HULA-HULA.
Info ut i februari och anmälan i april. Kostnad 999:-.


§ 10 Ledarvård:
Lördagen den 18/2 kl. 15.00. Vi fixar och äter.


§ 11 Hyresavtal:
Smärre justeringar, annars ett bra kontrakt.


§ 12 Reg-M
Sören, Uffe och Agneta pratar ihop sig med Tallhagen och Trekanten.
Ett möte planeras i vecka 4.
Bofs hjälper gärna till med tävlingen.
§ 13 Fångarna på slottet:
Datum fastställt till den 17/9. Första planeringsmötet den
29/1 kl. 17.00.

§ 14 Övrigt:
Rufs-avgiften för Pierre betalas av kåren.
Stor oordning i lokalen och på vårt material, skärpning.
Det finns ett intresse för profilkläder, Agneta kollar vidare.
Vi kan få diverse utrustning från Agnetas jobb och vi säger TACK.
Alla kollar efter billiga källsorteringskärl.
Begagnade värdeskåp finns att tillgå, Sören fixar det.


§ 15 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………