Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-03-28


Konstituerande styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-03-28.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt Wiede.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes SörenTagemark.

§ 4 Till justeringsman valdes Per Jonasson och Ulf Stenberg.

§ 5 Till att teckna firma Falkens scoutkår fram till nästa kårstämma utsågs:

Bernt Wiede
Else-Britt Wilhelmsson
Agneta Melkersson

Var och en upp till 25 000 kronor, belopp där utöver två (2) i förening.
Denna punkt förklarades som omedelbart justerad.

§ 6 Inga övriga frågor.

§ 7 Mötet avslutades.
Ordf :………………………………….. Sekr :……………………………….


Just :…………………………………… Just :………………………………..