Protokoll


Ekonomistämman i Falkens scoutgård - 2007-02-14


PROTOKOLL
EKONOMISTÄMMA FÖR
KALMARSUND SCOUTDISTRIKT
2007-02-14
PROTOKOLL
fört vid Ekonomistämma med Kalmarsund scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet i Falkens
scoutstuga onsdagen den 14 februari 2007.
NÄRVARANDE: Enligt röstlängd, se bilaga 1
§ 1 STÄMMAN ÖPPNAS
Distriktsordförande Thomas Cras öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
Till mötesordförande väljs Thomas Cras, Emmaboda scoutkår och till
mötessekreterare väljs Birgitta Nilsson, Smedby scoutkår.
§ 3 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Efter justering framkom att av 97 röstberättigade finns 11 närvarande.
§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Stämman godkänner den föreslagna dagordningen med tillägg av § 12 – Val av
valberedning.
§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Till att justera dagens protokoll väljs Johan Eskilsson Åsund, Tallhagens scoutkår
och Bernt Wiede, Falkens scoutkår.
§ 6 FRÅGA OM EKONOMISTÄMMAN BEHÖRIGEN SAMMANKALLATS
Birgitta Nilsson från kansliet meddelar att handlingarna skickades ut den 22
januari 2007 via mail.
Stämman anser sig behörigen sammankallad och även beslutsmässig.
§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, RESULTATRÄKNING,
BALANSRÄKNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2006
Stämman tar del av följande handlingar avseende verksamhetsåret 2006:
- Verksamhetsberättelse för 2006
- Resultat- och balansräkning för 2006
- Revisorernas berättelse över distriktsstyrelsens förvaltning
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen för 2006.
§ 8 FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING OCH BEVILJANDE AV
ANSVARSFRIHET FÖR 2006
Stämman beslutar fastställa balansräkningen för 2006 och att bevilja styrelsen
Sidan 2 av 2
ansvarsfrihet för 2006.
§ 9 BESLUT MED ANLEDNING AV VINST ELLER FÖRLUST
Stämman beslutar att föra 2006 års förlust mot eget kapital.
§ 10 BESLUT OM MEDLEMSAVGIFT FÖR ÅRET 2007
Stämman beslutar att höja medlemsavgiften med 20:-- till 70:--/år och medlem.
Stämman uppdrar åt distriktsstyrelsen att minska distriktets underskott och att se
över kostnaderna för förrådet.
§ 11 BESLUT OM BUDGET FÖR 2007
Stämman beslutar att godkänna budgeten för 2007 efter vissa justeringar.
§ 12 VAL AV VALBEREDNING
Stämman bordlägger frågan.
§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE
Innan stämman avslutas presenterar Stefan Lagesson sig. Stefan är vår nya
utvecklingskonsulent.
Mötesordförande avslutar årets ekonomistämman och tackar för visat intresse.
Vid protokollet dag som ovan
Birgitta Nilsson
Mötesordförande
Thomas Cras
Justeras
Johan Eskilsson Åsund Bernt Wiede
Ekonomistämma 2007-02-14
Bilaga nr 1
RÖSTLÄNGD
Ekonomistämma
2007-02-14 i
Falkens scoutstuga
Beräknad efter listor från 2006-09-13, totalt aktiva
Kår Antal medlemmar Antal röster Närvarande
Bergkvara 46 4 -
Borgholm 31 4 1
Brofästet 3 4 -
Emmaboda 95 5 2
Falken 85 5 2
Högsby 52 5 -
Lindsdal 66 5 3
Ljungbyholm 22 4 -
Mönsterås 18 4 -
Mörbylånga 22 4 -
Nybro 105 6 -
Oskarshamn 64 5 -
Påryd 37 4 -
Rinkabyholm 84 5 -
Rockneby 64 5 -
Smedby 46 4 1
Södermöre 87 5 -
Tallhagen 95 5 2
Torsås 24 4 -
Trekanten 62 5 -
Ålem 62 5 -
TOTALT 1170 97 11
Sidan 1 av 5
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2006
1. MÅLBESKRIVNING
♦ Att stärka och kvalitetssäkra våra utbildningar och programaktiviteter.
♦ Att rekrytera scouter, ledare och funktionärer.
♦ Att varje kår får det stöd den behöver för att stärka och utveckla sig själv.
2. ORGANISATIONSBERÄTTELSE
2.1 DISTRIKTSLEDNING
Distriktsstyrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Do Thomas Cras Emmaboda
Vice Do Agneta Melkersson Falken
Kassör Lennart Karlsson Lindsdal
Sekreterare Kanslist
Ledamot Catarina Stenius Rinkabyholm Utbildning
Ledamot Malin Stigemyr Nybro Rekrytering
Ledamot Eeva Nilsson Oskarshamn Media
Ledamot Andreas Hafstad Tallhagen Rekrytering
Ledamot Johanna Stenström Nybro Media
Ledamot Magnus Carlsson Trekanten Utbildning
Ledamot Anders Bergström Tallhagen Seniorråd
Ledamot Tobias Bernhardsson Nybro Utbildning
Suppleant Vakant
Suppleant Vakant
Revisorer Hans Svensson Ljungbyholm
Per Rydén Nybro
Revisorssuppleant Ann-Britt Emrin Lindsdal
Valberedning Emanuel Stenius Rinkabyholm Sammankallande
Katarina Johansson Mönsterås
Peter Björnsson Emmaboda
Olivia Hultin Lange Emmaboda Rådets representant
Arbetsgrupper:
Ssc-rådet Anders Bergström Tallhagen t.o.m. 06-08-25
Jonathan Josephson-Hannibal Emmaboda t.o.m. 06-08-25
Oscar Sundås Emmaboda
Sofie Gustavsson Emmaboda
John Buddee Tallhagen
Ebba Wallin Nybro
Olivia Hultin-Lange Emmaboda
Erik Ohlsson Tallhagen t.o.m. 06-08-25
Pierre Melkersson Falken t.o.m 06-08-25
Sidan 2 av 5
Anton Linde Nybro
Elin Ericsson Rockneby fr.o.m. 06-08-25
Emelie Stenius Rinkabyholm fr.o.m. 06-08-25
JulieAaronsson Rockneby fr.o.m. 06-08-25
Sofia ”Fia” Alm Rinkabyholm fr.o.m. 06-08-25
Fredrik Karlsson Smedby rådsansvarig
Kårutevecklingsteamet:
Rekrytering Malin Stigemyr Nybro ansvarig
Agneta Melkersson Falken
Johanna Adolfsson Falken
Catarina Stenius Rinkabyholm
Anders Bergström Tallhagen
Andreas Hafstad Tallhagen
Media Johanna Stenström Nybro ansvarig
Eeva Nilsson Oskarshamn
Utbildning/Program Catarina Stenius Rinkabyholm ansvarig
Malin Stigemyr Nybro
Martina Wessberg Tallhagen
Johanna Stenström Nybro
Magnus Carlsson Trekanten
Tobias Bernhardsson Nybro
Eeva Nilsson Oskarshamn
Ekonomigrupp Lennart Karlsson Lindsdal ansvarig
Thomas Cras Emmaboda
Agneta Melkersson Falken
Förrådet Gustav Lorentzon Smedby Ansvarig
Ronny Norlin Trekanten
2.2 Anställda
Birgitta Nilsson har arbetat som kanslist 20 timmar i veckan. Från och med 2005-04-01 har
arbetstiden varit 66 timmar/månad.
2.3 Lokaler
Distriktet har sitt kansli beläget i Tallhagens scoutgård på Sjömansgatan och dessutom ett
förråd i Trekanten.
3. ANTALET MEDLEMMAR/KOMMUN (2006-05-31 - 1181) (2006-12-31 - 1174)
Kalmar kommun 643 652
Mörbylånga kommun 25 24
Borgholms kommun 31 31
Mönsterås kommun 80 80
Högsby kommun 52 52
Torsås kommun 70 65
Oskarshamns kommun 66 64
Nybro kommun 104 111
Emmaboda kommun 110 95
Sidan 3 av 5
4. VERKSAMHETENS KVALITÉ
4.1 DISTRIKTSAKTIVITETER Kurstim./Deltagare
* Regionkonferens Emmaboda 2006-01-13-14 4 tim 12(33)
* Distriktsupptakt Falken 2006-01-08 3 tim 25
* Kårrepresentantträff Tallhagen 2006-04-25 3 tim 18
* Distriktsmästerskap Rockneby 2006-05-06 200
* Stadsfesten Kalmar 2006-08-12 30
* Distriktsupptakt Ljungbyholm2006-08-13 3 tim 30
* Fångarna på Slottet Kalmar 2006-09-17 112
* Distriktsstämma Tallhagen 2006-10-21 2 tim 31
* Julavslutning Kalmar 2006-12-12 15
4.2 UTBILDNING OCH PROGRAM
* GLASS Kalmarsund 2006-09-08-10 16 tim 10(19)
* LUVA III Älgholmen 2006-04-21-23 19 tim 4(10)
4.3 SENIORSCOUT Kurstimmar/deltagare
Regionkonferens Emmaboda 2006-01-13-14 4 tim 4
D-ting + Kock-duell Tallhagen 2006-01-27 3 tim 39
Innebandy-DM Spelefanten 2006-03-03 50
HajLajf Kalmar 2006-05-19 50
D-möte + Tårt-DM Kalmar 2006-08-25 3 tim 55
Älghornsjakten Påryd 2006-09-22 40
Video Mat o Mys Kalmar 2006-11-10-11 50
Volleyboll-DM Kalmar 2006-12-01 37
Dessutom har distriktets seniorer deltagit i:
Förbundsstämman 2006-11-18-19
Seniorrådet har haft rådsmöten och har även gjort lagbesök hos ett antal kårer.
4.4 LÄGER OCH HAJKER
2006 blev ett kårlägerår. Flera kårer har arrangerat läger tillsammans med andra kårer.
4.5 KÅRUTVECKLINGSTEAMET
KUT är en sammanslagning av utbildning, rekrytering och PR. Denna sammanslagning har
gjorts för att resurserna i de olika teamen i många fall var samma personer och precis som
annan verksamhet har det varit svårt att rekrytera mer/nytt folk till de olika teamen. En vinst
vi gjorde i och med sammanslagningen var att arbetet lättare kunde fokusera på ett par frågor
och de olika gruppernas kunnande kunde bättre tas tillvara.
KUT startades upp tillsammans med konsulenten och riktlinjer för verksamheten och
kursutbud drogs upp och första konkreta aktiviteten var en ledarvårdskväll med ca. 30
deltagare. Det var en kall, vintrig kväll i mars. Ljusspår och mat var temat, vilket var omtyckt.
Nästa ledarvård på hösten blev tyvärr inställd på grund av för få deltagare. KUT har deltagit
på distriktsupptakterna. På den första genom att hålla i aktiviteten: sy skinnpåsar och på nästa
genom att tillsammans med konsulenten hålla i den rekryteringskurs som följde av den
rekryteringskampanj som förbundet har satsat på. Även två inspirationskvällar med tema
rekrytering har genomförts för kårerna. Vårterminen för KUT´s arbete avslutades med en
ledaravslutning, med trerätters middag under en presenning i en regnig skogsdunge.
Höstterminen startades med att 9 av kårerna i Kalmarsund scoutdistrikt deltog på den stadsfest
Sidan 4 av 5
som Kalmar hade. Trots regn och rusk så kämpade scouterna i den organisationstävling som
KUT ordnade. Även information gavs till allmänheten. Under året har KUT också varit ute
på kårbesök hos 4-5 kårer och gett tips, idéer och inspiration för gamla och nya ledare. Detta
har lett till att KUT börjat plocka fram en idépärm. Medlemmar ut KUT har även deltagit på
förbundets vår- och höstkonferens på Kjesäter och även deltagit på den regionala
utbildningshelg som var under hösten. Deltagare ur KUT finns även representerade i de olika
utbildningsteamen Glass och Luva. Detta är positivt och ger en direktkoppling till
medlemmarna.
4.6 FÖRRÅDET
I första hand har material från förrådet lånats ut till distriktets större arrangemang.
4.7 TOTEMPÅLEN
Under 2006 har 4 nummer kommit ut. Tidningen har under året skickats ut buntvis två gånger
till kårerna för att på detta sätt hålla nere kostnaderna på portot. Nr. 2 och 4 har som tidigare
skickats per post. Tidningen finns sedan nr. 3/1996 t.o.m. nr. 4/2000 på Internet på distriktets
internethemsida .
4.8 REGIONSSAMARBETE
Distriktet har under året representerats i regionsstyrelsen av:
Hans Svensson Kassör Ljungbyholm
Johanna Adolfsson Ledamot Falken
Johan Gustavsson Suppleant Emmaboda
4.9 ÖVRIG VERKSAMHET
Distriktet har under året varit representerat på förbundsarrangemang som Förbundsstämma,
Förbundsråd och konferenser för de olika grupperna. Deltagare
Vårkonferens 6
Höstkonferens 4
Förbundsstämma 2
5. EKONOMI
Vad gäller den ekonomiska verksamheten hänvisas till separat sifferberättelse.
6. DISTRIKTSORDFÖRANDES SLUTORD
2006 är slut. Vad hände med scoutåret? Det var så mycket, det vet ju alla. Jag vill tacka alla i
Kalmarsund, både DS, seniorrådet och alla scouter, ledare och seniorer i distriktet för ett bra
år. Det har varit roligt att få träffa alla i olika samanhang, både små och stora scouter.
Jag ser fram emot ett bra 2007.
Thomas Cras
Distriktsordförande
………………… …………………… ……………………….
Thomas Cras Agneta Melkersson Lennart Karlsson
Sidan 5 av 5
…………………. …………………… ……………………
Catarina Stenius Malin Stigemyr Magnus Carlsson
…………………………… …………………… ……………………
Tobias Bernhardsson Johanna Stenström Andreas Hafstad
………………………………. ……………………………….
Anders Bergström Eeva Nilsson
Budget 2007
Kurser 0
Möten, konferenser 25000
Bidrag Sydöstra Regionen 25000
Personalkostnader 120000
PR/Totempålen 15000
Kansli 35000
Program/Utveckling 5000
Förråd 16000
Materiel 1000
Seniorrådet 8000
Övrigt 1000
Avskrivningar 0
251000
Medlemsavgifter 80000
Anslag Kommunförbundet 120000
Diverse intäkter 6000
Budgetunderskott 45000
251000