Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 1997-11-05


§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 2,5 Till sekreterare valdes Uffe.

§ 3 Till justeringsman valdes Anne.

§ 4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5 Post:
Essan berättade om att ingen viktig post hade kommit in

§ 6 Ekonomirapport:
Essan har tagit ut 10 000:- från Mix-fonden till vårt vanliga konto. Kommande utgifter är 3 700:- för fjärrvärme, 2 400:- till det trasiga fönstret, el, förbundet mm.
Ev. skall införskaffas en avfuktare till seniorrummet eller snicken.
Vi måste försöka ta reda på mer om bidrag-fonder.

§ 7 Avdelningarna och funktionärer:
Miniorerna är 10 st. (7 nya) och Juniorerna är 7 st. (1 ny).
Marie skall ha barn och kan därför inte fortsätta som ledare efter nyår. Eftersom det då uppstår problem med ledarbemanningen för miniorerna föreslogs att juniorerna och miniorerna skall ha möte samma dag.
Eftersom seniorerna är en viktig del i ledarskapet av miniorerna, skall Johanna först prata med dem om detta, innan beslut fattas om vilken dag som passar bäst.

§ 8 Fixardagen bestämdes till den 25/11.
Uffe mailar ut om detta.

§ 9 Julavslutning den 5/12.
Sören skriver en inbjudan och Anne pratar med prästen
Scouterna själva fyller på och fixar lyktorna. Essan köper lysfotogen.
Ev. pizza efteråt för ledarna.

§ 10 ´Falken 50 år´: Den 26/4.
Vi måste undersöka om det finns möjlighet till sponsring från t.ex. Sparretun, Sparbanken, lokala affärer m. fl.§ 11 Extra distriktsstämma:
Johanna och Agneta representerar oss där, som skall hållas i Lindås Folkets Hus.

§ 12 Övrigt:
- Terminsavgiften är i år 250:- eftersom årsavgiften för nästa år kommer att höjas till 500:-.
- Eftersom mögel upptäckts i seniorrummet har Bernt ställt in värmen fast hela tiden.
- Eftersom vi nu börjat sälja de nya skjortorna skall vi rabattera de ´gamla´ till 100:-. Vi skall först och främst försöka sälja dessa till miniorerna.
- Ledarna skall åka till Bodaborgs äventyrsborg den 18/11. Scoutkåren sponsrar alla deltagare med 100:- var. Resten betalar man själv vilket innebär 80:- plus resa och mat. Johanna skickar mail till Falkenföräldrar och seniorer om detta. Tanken är att hela kåren skall åka dit i vår för att fira ´Falken 50 år´.
- Sören går igenom brandskyddsarbetet med resten av ledarna.
- Älghornsjakten kommer att hållas 19/9 2008 och
Fångarna på slottet den 21/9 – alltså samma helg.

§ 13 Mötet avslutas:Ordf.:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………