Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2007-05-07


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2007-05-07.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Anne.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inbjudan till samråd om Älghornsjakten.
Tillsynsrapport brandsyn.
Inbjudan till naturutbildning.
Inbjudan till deltagande på Stadsfesten.
Information från konsulenten.

§ 7 Rapporter:
Minior junior försöker att samarbeta för att programmet skal bli roligare.
4 barn med ledare åker till Troll.
Närvarorapporten vt-07 skall vara inne senast till midsommar.

§ 8 Ekonomirapport:
Bg. ca. 20.000:-. Kommande utgifter i juni ca. 14.000:-.
Det blir kärvt ekonomiskt under hösten!

§9 Sommarläger:
9 patrullscouter och 4 ledare åker. Hälsokorten måste i god tid.
Uffe bokar 2 pallplatser för materialet, kostnad ca. 900:-.

§10 Brandsyn:
Genomgång av SBA. Sören börjar med dokumentationen.
Bernt kollar med Brandkåren om regelverket angående
övernattning i scoutgården.

§11 Kåravslutning:
Avslutning den 4/6. Lekar, fika etc. ansvariga Bernt och Anne.

§12 Falkendagen:
Planerat datum 4/9. Vi planerar vid terminsstarten.

§13 Nästa termin:
Uppstartsmöte 27/8, 18.30. Verksamheten startar v. 36.
Kort om vår verksamhet skickas ut under v.20 till 101 barn.

§14 Övrigt.
Dags för de nya skjortorna.
Inköp av städmaterial.

§ 15 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………