Protokoll


Protokoll för Falkens Scoutkårs ordinarie kårstämma - 2008-04-08


Protokoll för Falkens scoutkårs ordinarie
kårstämma 2008-04-08.


§ 1 Kårstämman öppnades av Bernt Wiede, som hälsade alla hjärtligt välkomna.

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Bernt Wiede.

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Sören Tagemark.

§ 4 Föredragningslistan godkändes.

§ 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Oscar Söderström och Ulf Stenberg.

§ 6 Röstlängden justerades till 12 röstberättigade. Övriga närvarande 2 st.

§ 7 Beslutades att kårstämman behörigen har sammankallats.

§ 8 Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9 Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Bokslutet fastställdes samt kårstyrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§ 11 Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2009 beslutades till 300:-/termin. Det finns möjlighet att betala för ett helår.
För medlemmar över 16 år gäller 150:-/termin. Denna avgift skall täcka egenavgiften till förbund och distrikt.
Styrelsen gavs mandat att, om väsentliga förändringar i medlemskostnader till distrikt och förbund inträffar, justera kårens medlemsavgifter fram till nästa kårstämma.

Lokalhyran vid extern uthyrning beslutades till 1200:-/dygn. Medlemmar betalar 300:-/dygn.
Kanothyran beslutades till 100:-/dygn.

§ 12 Till kårordförande för verksamhetsåret 2008 valdes Bernt Wiede.
Till vice kårordförande för samma tid valdes Agneta Melkersson.

§ 13 a)
Till övriga ledamöter i kårstyrelsen verksamhetsåret 2008 valdes:
Ansvariga avdelningsledare.
En seniorrepresentant, som utses av seniorlaget.
Else-Britt Wilhelmsson, kassör.
Sören Tagemark, sekreterare.
Ulf Stenberg, informationsansvarig och medlemsregistrerare.

b)
Till övriga funktionärer verksamhetsåret 2005 valdes:
Kul, vakant
Scoutvaror, Agneta Melkersson
Stugfogde och materialförvaltare, vakant.

§ 14 Till revisorer valdes Anders Andre´ och Cristina Öberg.
Suppleant Britta Ohlsson.

§ 15 Till julfestkommitte´n valdes:
Else-Britt Wilhelmsson, Mats-Olof Larsson och Anne Sverkersson.

§ 16 Till valberedning valdes:
Per Jonasson, sammankallande.
Ulf Stenberg.
Anne Sverkersson.

§ 17 Delegater och suppleanter till Distriktsstämman utses vid styrelsemötet efter kallelsens utskick.

§ 18 Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§ 19 Övriga frågor:
Inga övriga frågor.


§ 20 Mötet avslutades av ordförande som tackade för visat intresse.Ordf:……………………………. Sekr:……………………………..


Just:…………………………….. Just:………………………………