Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2008-09-14


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2008-09-14.


§ 1 Mötet öppnades av Bernt. Mötet hålls gåendes Älghornsjaktsspåret.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Ulf.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:

§ 7 Ekonomirapport:
Bankgirot ca 6 000:-.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Alla avdelningar är igång.

§ 9

§ 10

§ 11 Fångarna på Slottet.
Vi kör som det är tänkt. Matinköp på torsdag då även Älghornsjaktens mat inhandlas.

§ 12 Älghornsjakten.
Vi går banan under pågående styrelsemöte. Kontrollanterna ordnar med bemanning på respektive kontroll. Föräldraföreningen står för matkontrollen. Uffe skickar ut startlistor senast tisdag.

§ 13 Övrigt.
Kårhajken i Alljungen bokas av Bernt. Vi räknar med 40-50 personer.

§ 14 Mötet avslutas:

Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….

Just:…………………………………